Taszpivo
Dushanbe


 Tadschiksko Amerikanskoe SP ZAO Tadscham
Dushanbe


     Omar Brewery
Gafurov