KOLAK CIEMNY 16,0*Blg

Surowce:
- słód Pizneński - 2,25 kg
- słód Monachijski - 4,25 kg
- Karmelowy ciemny 0,75 kg
- chmiel Marynka 65g (granulat)
- chmiel Lubelski 55g (granulat)
- drożdże płynne Activator Wyeast 2206 Baraian lager 250 ml

17.03.2012, Zacieranie:


17.03.2012, Filtracja i wysładzanie:


17.03.2012, Chmielenie:


17.03.2012, Schładzanie:


17.03.2012, Zaszczepienie drożdży po w temperaturze ok. 12,9*C. Zmierzona gęstość początkowa 16,6*Blg. Pierwsz dzień fermentacji


07.04.2012, Fermantacja cicha

14.04.2012, Efekt końcowy